แจ้งงดการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา
เข้ารับทุนโครงการ สควค.
ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งการอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 โดยในปีงบประมาณ 2564 โครงการยังอยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติ จึงยังไม่สามารถเสนอของบประมาณได้  ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 และ 2565  ขาดงบประมาณสำหรับทุนการศึกษาโครงการ สควค.

คณะอนุกรรมการบริหารการผลิตครูในโครงการ สควค. จึงมีมติเห็นชอบให้ชะลอการให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับปีการศึกษา 2565 ยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะเปิดรับได้หรือไม่

ฝ่าย สควค. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมมาเป็นครูเพื่อพัฒนาการศึกษา  ทั้งนี้ ขอให้ท่านติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์  หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Teacher and Blackboard