ที่ตั้งและที่อยู่

ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฝ่าย สควค.) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สสวท.

ฝ่าย สควค.

อาคาร 15 ปี  ชั้น 5

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร  10110