Search
  • PSMT

ทุนระดับปริญญาตรี-โท ของโครงการ สควค. ระยะที่ 4

Updated: 16 hours ago

มติคณะรัฐมนตรีซึ่งเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ด้วยรูปแบบและการสรรหาผู้รับทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท และประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท โดยในโอกาสนี้จะนำเสนอรายละเอียดเบื้องต้นของการดำเนินงานทุนระดับปริญญาตรี-โท และต้องแจ้งให้ทราบไปพร้อมกันว่า รายละเอียดย่อยของการดำเนินงานในแต่ละปีอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยและบริบทต่างๆ อาทิ งบประมาณประจำปี กรอบระยะเวลาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของระบบการคัดเลือกนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นต้น


ทุนระดับปริญญาตรี-โท

ทุนประเภทนี้ ได้รับการจัดสรรให้ไม่เกินปีละ 150 ทุน ซึ่งมาจากความต้องการของสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนประเภทนี้ ต้องศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์มหาวิทยาลัยของโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวตามหลักเกณ์ที่กำหนดแล้ว จะต้องเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู (และ ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ) สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครู โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนครูข้างต้น


ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


ศูนย์มหาวิทยาลัยของ พสวท. ปัจจุบัน มีจำนวน 10 แห่ง

> คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
> สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
> คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
> สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง


ในปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา และ คอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภาว่าผู้เข้าศึกษามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู มีอยู่ประมาณ 15 หลักสูตร (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564) โดยแต่ละหลักสูตรจะสามารถรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษาที่กำหนดเท่านั้น และการเปิดรับนิสิตนักศึกษาขึ้นอยู่กับความพร้อมของการดำเนินงานหลักสูตรในปีนั้นๆ  ทั้งนี้ สสวท. โดย ฝ่าย สควค. ได้เริ่มประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์และคณะครุศาสตร์บางแห่ง ทั้งที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเดียวกันกับศูนย์มหาวิทยาลัยของ พสวท. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเตรียมการรับนิสิตนักศึกษาต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

77 views0 comments