Search
  • PSMT

สาระสำคัญของโครงการ สควค. ระยะที่ 4

Updated: 18 hours ago

วันนี้ขอนำเสนอสาระสำคัญของโครงการ สควค. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท ด้วยวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้


วัตถุประสงค์

โครงการ สควค. ระยะที่ 4 ต้องการผลิตครูระดับปริญญาโทที่มีความสามารถพิเศษวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


รูปแบบและการสรรหาผู้รับทุน

ประเภทที่ 1 ทุนระดับปริญญาตรี-โท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  และศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครู สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครูและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (...) รับรองคุณวุฒิ

ประเภทที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติในประเทศ ศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ หรือสถาบันผลิตครู สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยเป็นหลักสูตรที่คุรุสภารับรองว่ามีสิทธิ์สอบขอใบประกอบวิชาชีพครู และ ก... รับรองคุณวุฒิ

จำนวนทุนการศึกษาต่อปี


ทุนระดับปริญญาตรี-โท  จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 6 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (.. 2564 - 2567)
ทุนระดับปริญญาโท  จำนวนไม่เกินปีละ 150 ทุน ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา จำนวน 4 รุ่น (.. 2564 - 2567)


รูปแบบและหน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน


ผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของโครงการจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษาทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 - 2 อัตรา เพื่อกระจายครูเก่งให้กับสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความขาดแคลนครูตามเกณฑ์ของ ก... เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

ที่มา: สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 23 มีนาคม 2564. สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2564. จาก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40260

110 views0 comments