Search
  • PSMT

ทุนระดับปริญญาโท ของโครงการ สควค. ระยะที่ 4

Updated: 17 hours ago

ทุนระดับปริญญาโทของโครงการ เป็นรูปแบบและการสรรหาผู้รับทุน ประเภทที่ 2 ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ซึ่งจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ประเภท Premium อยู่บ้าง แต่มีความแตกต่างที่สำคัญอยู่หลายประการ และในโอกาสนี้จะนำเสนอความแตกต่างใน 3 ประเด็นหลักด้วยกัน

หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง

ในปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโททางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครูนั้น มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ คือ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ แต่จะเป็นเพียงผู้มีสิทธิ์ขอสอบใบประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น โดยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา กำหนดให้ผ่านการทดสอบความรู้ จำนวน 5 วิชา ได้แก่ วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา วิชาชีพครู และวิชาเอก (เช่น คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา) พร้อมทั้งยังต้องผ่านการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนอีกส่วนหนึ่งด้วย


กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกของโครงการ ระยะที่ 3 จะมีทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคุณวุฒิ วท.บ. วศ.บ. ในสาขาวิชาที่กำหนด รวมถึงกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคุณวุฒิ กศ.บ. ศษ.บ. ค.บ. เฉพาะการรับในปีการศึกษา 2559 - 2561 อีกด้วย แต่สำหรับโครงการ ระยะที่ 4 นั้นจะเน้นกลุ่ม วท.บ. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาขาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ต้องติดตามจากประกาศการรับสมัครในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด


หน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน

โรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือหน่วยงานหลักของการปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยโครงการ ระยะที่ 3 จะเน้นไปยังกลุ่มโรงเรียนที่ดำเนินงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล ในขณะที่โครงการ ระยะที่ 4 ทั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขจากทุนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 จะเน้นไปยังกลุ่มโรงเรียนที่ขาดแคลนครู (อิงตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้รับการยกระดับอย่างทั่วถึงลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
36 views0 comments