IMG_0837
IMG_0838
IMG_0840
IMG_0839

ทุนโครงการ สควค.
ประเภท Super Premium

ทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium เป็นรูปแบบการผลิตครูโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2561) ในลักษณะการให้ทุนต่อเนื่องจากทุนประเภท Premium ด้วยมีเป้าหมายให้ได้ครูที่มีคุณภาพสูงเยี่ยม เป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือในห้องเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของ สพฐ.

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

  • เป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภท Premium 

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในระยะเวลา 2 ปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 

  • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างน้อย TOEFL-iBT 79 หรือ IELTS Academic 6.0

  • รายละเอียดเป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของปีการศึกษานั้นๆ

การเลือกมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

​คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับอุดมศึกษาต่างประเทศ จะพิจารณาตัดสินให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการ สควค. ประเภท Super Premium เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ แห่งใดแห่งหนึ่งตามรายชื่อมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกของปีการศึกษานั้นๆ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุน Super Premium ประจำปีการศึกษา 2563

=> รายละเอียดการรับสมัคร

      => ใบสมัคร + หนังสือรับรอง

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน Super Premium ประจำปีการศึกษา 2563 

=> ประกาศรายชื่อ

     => เอกสารแนบท้ายประกาศ

สมัครใช้งาน Gmail

เรียนรู้การตั้งชื่อ Email ที่เหมาะสม เตรียมพร้อมในการสมัครศึกษาต่อต่างประเทศ

Click Here
จัดทำเอกสารเป็น PDF

แอปพลิเคชัน Google Drive ใช้ทดแทนเครื่องสแกนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...ลองใช้กันนะ

Click Here
เข้าสู่ระบบสมัคร

เมื่อเตรียมไฟล์เอกสารการสมัครครบถ้วน เข้าสู่การอัปโหลดได้เลย  อย่าลืมเก็บเอกสารต้นฉบับไว้สำหรับการตรวจสอบจากฝ่าย สควค. ในภายหลัง

Click Here
มีข้อสงสัย

มีคำถามเพิ่มเติม...ลองส่ง Email ไปถาม ใช้ Subject ว่า 'Super Premium รุ่น 6' ...ถ้ามีประเด็นซับซ้อน โทรเข้ามาเลย

Click Here